Persondatapolitik

1. Velkommen til FysioDanmark Kalundborg, Gl. Hovvej 69 , 4400 Kalundborg

I forbindelse med den nye persondataforordning er reglerne omkring behandling af persondata skærpet, for at sikre, at information som mennesker giver til for eksempel fysioterapeuten ikke videregives.

2. Hvilke oplysninger behandler vi?

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dit helbred i en journal. Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge. Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner (for eksempel afregning med regionen), der er forbundet hermed. Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt. Alt dette er fastlagt i Sundhedsloven.
Hvis vi anvender dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre tiltag, for eksempel nye hold, indhenter vi først dit samtykke.

3. Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale.
Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge.
De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

4. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i 5 år fra det seneste notat i journalen. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere. Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring, som regel 5 år.

5. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.
For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

6. Klage

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk
Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk